તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૩ કે ત્યારબાદના ઇ-ચલણ ચેક કરવા તેમજ ઓનલાઈન ચૂકવવા માટે https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan વેબ-સાઈટ ની મુલાકાત લેવાની રહેશે. તેમજ ઇ-ચલણ ને લગતી વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ “e-Challan Guidelines” ટેબ પર ક્લિક કરો. જો તમને મળેલ ઇ-ચલણ તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૩ કે તે પછીની તારીખનું હોય અને જો ઓનલાઈન ચૂકવવા માંગો છો તો તમારે https://echallan.parivahan.gov.in/ ની મુલાકાત લેવી. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ “e-Challan Guidelines” ટેબ પર ક્લિક કરો

Welcome to Rajkot Traffic Police, Challan payment system

Protection and safety of the citizens of Rajkot having population about more than 10 lakh is the prime responsibility of Rajkot City Police Force.

Please insert your Vehicle number below